Забавяне на когнитивното развитие и нарушение на интелектуалното развитие

0 Comments
Spread the love

Когато става въпрос за развитието на дете, когнитивното забавяне може значително да повлияе на способността му да достигне важни етапи. Две нарушения, които обикновено се свързват със забавяне на когнитивното развитие, са нарушения от аутистичния спектър (НАС) и нарушение в интелектуалното развитие (интелектуална недостатъчност – ИН).

Какво е забавянето на когнитивното развитие

Когнитивното забавяне, се отнася до значително увреждане на интелектуалните функции, което засяга цялостното когнитивно развитие на индивида. Това забавяне може да се прояви по различни начини, като трудности при решаването на проблеми, разбирането на инструкциите и придобиването на нови умения. Може да се наблюдава в различни етапи от живота, включително в ранна детска възраст.

Има различни видове забавяне на когнитивното развитие, които могат да засегнат отделните хора. Тежестта и специфичните характеристики на тези забавяния могат да варират значително от човек до човек. Някои често срещани типове когнитивни забавяния включват:

Когнитивни забавяния при кърмачета

Ранното идентифициране на когнитивните забавяния при кърмачетата е от решаващо значение за навременната намеса. Признаците на когнитивно забавяне при кърмачетата могат да включват затруднения с двигателните умения, езиковото развитие и социалните взаимодействия. Родителите и хората, които се грижат за тях, трябва да бъдат предпазливи и да потърсят ранна помощ, ако забележат забавяне в развитието.

Разстройство от аутистичния спектър според DSM-5

DSM-5 (Диагностичен и статистически наръчник за психични разстройства, 5-то издание) е широко използваното диагностично ръководство за специалисти по психично здраве. Според DSM-5 нарушението от аутистичния спектър (НАС) е неврологично развитие, характеризиращо се с постоянни дефицити в социалната комуникация и взаимодействие, както и с ограничени, повтарящи се модели на поведение, интереси или дейности.

DSM-5 въвежда концепцията за спектър, като признава, че НАС може да се прояви по различен начин при всеки индивид. Сега диагнозата е категоризирана в три нива на тежест: ниво 1 (изискваща подкрепа), ниво 2 (изискваща значителна подкрепа) и ниво 3 (изискваща голяма значителна подкрепа).

Ранната диагностика и интервенция са критични за децата с НАС, за да имсе помогне да развият основни умения и да подобрят качеството си на живот. Терапията с приложен анализ на поведението (ABA), логопедията и речевата терапия, трудовата терапия и обучението за социални умения са някои от често използваните подходи за терапия на когнитивно забавяне при хора с НАС.

Нарушения в интелектуалното развитие според DSM-5

DSM-5 предоставя диагностични критерии за нарушения в интелектуалното развитие или интелектуална недостатъчност (ИН), което се характеризира със значителни ограничения в интелектуалното функциониране и адаптивно поведение. ИН обикновено се идентифицира по време на периода на развитие и засяга способността на индивида да функционира в ежедневието си.

Диагностичните критерии за ИН в DSM-5 включват дефицити в интелектуалното функциониране и дефицити в адаптивното функциониране. Интелектуалното функциониране обикновено се оценява с помощта на стандартизирани тестове за интелигентност, като IQ резултат под 70 показва значително увреждане. Адаптивното функциониране се отнася до способността на човек да отговаря на ежедневните изисквания на живота, като комуникация, самообслужване и социални взаимодействия.

ИН може да има различни причини, включително генетични заболявания (като Синдром на Даун), пренатално излагане на токсини или инфекции, усложнения по време на бременност или раждане и фактори на околната среда.

Тежестта на ИН се определя от нивото на подкрепа, от която човек се нуждае, за да функционира в ежедневието си.

DSM-5 класифицира ИН в четири нива на тежест:

 • Лека – Индивидите с лек ИН обикновено имат IQ резултат, вариращ от 50-70. Те могат да получат леко изоставане в развитието според DSM-5 по отношение на когнитивни, социални и комуникационни умения, но често могат да функционират самостоятелно с минимална подкрепа.
 • Умерена – Индивидите с умерено ИН имат IQ резултат, вариращ от 35-49. Те често се нуждаят от помощ с ежедневните си задачи и може да имат недостатъци в интелектуалните, социалните и комуникационните умения.
 • Тежка – Индивидите с тежка ИН имат IQ резултат, вариращ от 20-34. Те се нуждаят от обширна подкрепа и надзор във всички области на ежедневния живот поради когнитивни и адаптивни недостатъци.
 • Дълбока – Индивидите с дълбоко ИН имат IQ резултат под 20. Те имат сериозни увреждания в интелектуалното и адаптивното функциониране и се нуждаят от постоянна подкрепа и грижи, за да посрещнат ежедневните си нужди.

Важно е да се отбележи, че диагнозата ИН не се основава единствено на IQ резултати. Оценката трябва също така да оцени адаптивното функциониране на лицето, включително способността му да се справя с ежедневните отговорности.

Терапията и подкрепата за лица с ИН обикновено включват мултидисциплинарен подход, включително специални образователни програми, терапия (като логопедична терапия, трудова терапия и физиотерапия) и поддържащи услуги за подобряване на адаптивните умения и независимостта. Дейностите за ранна интервенция играят решаваща роля за максимизиране на потенциала на хората с ИН чрез предоставяне на целенасочена подкрепа и интервенции по време на периода на развитие.

Освен това е важно да се осигури подкрепяща среда и да се разработят индивидуални планове, които отговарят на уникалните нужди и силни страни на всеки хора с ИН. Това може да включва прилагане на помощни технологии, модифициране на учебни материали и насърчаване на включването и приемането в общността.

Семейната подкрепа е безценна за хората с ИН. Групите за образование, консултиране и подкрепа могат да помогнат на семействата да разберат проблемите на ИН и най-добрите методи за подпомагане на техните близки. Усилията за застъпничество и ресурсите на общността също са важни за насърчаване на включването и подобряване на цялостното качество на живот на хората с ИН.

Сравнение с DSM-IV при нарушения от аутистичния спектър

В DSM-4 нарушения от аутистичния спектър (НАС) е категоризирано като первазивно разстройство на развитието (ПРР). ПРР обхваща няколко разстройства, включително аутистично разстройство, разстройство на Аспергер и первазивно разстройство на развитието – неуточнено по друг начин.

Критериите DSM-4 за НАС изискват наличието на значително увреждане в социалното взаимодействие и комуникация, както и наличието на ограничено, повтарящо се поведение. Въпреки това, DSM-5 обедини тези отделни категории в една диагноза на НАС, подчертавайки спектъра на разстройството.

Разбирането на нуждите и способностите на човек е по-лесно с DSM-5, защото се фокусира върху тежестта на симптомите и функционалните нива. Тази промяна в диагностичните критерии е довела до това, че някои пациенти с первазивно разстройство на развитието неуточнено по друг начин и разстройство на Аспергер са диагностицирани с НАС ниво 1.

Терапия и подкрепа при забавяне на когнитивното развитие

Ранната интервенция е от решаващо значение, когато става въпрос за терапия при забавяне на когнитивното развитие. Ранното идентифициране и оценка може да доведе до подходящи интервенции, предназначени да отговорят на специфичните нужди на индивида.

Възможностите за терапия на когнитивно забавяне варират в зависимост от индивида и неговите специфични нужди. Някои често използвани подходи включват:

 • Ранна интервенция: Тя може да предостави подкрепа и терапия за бебета и малки деца с когнитивни забавяния, като се фокусират върху области като комуникация, двигателни умения и социално взаимодействие.
 • Специално образование: Специализираните образователни програми могат да подкрепят лица с когнитивно забавяне в придобиването на основни академични и функционални умения.
 • Терапии: Различни терапии, като речева терапия, трудова терапия и физиотерапия, могат да помогнат на хората да развият и подобрят специфични умения, които са засегнати от когнитивното забавяне.
 • Медикаменти: В някои случаи могат да бъдат предписани лекарства за управление на съпътстващи състояния или симптоми, свързани с забавяне на когнитивното развитие, като нарушение с дефицит на вниманието и хиперактивност (НДВХ) или тревожност.
 • Подкрепа за родители и лицата, които се грижат за тях: Родителите и лицата, които се грижат за тях, могат по-добре да разбират и подкрепят децата с когнитивно изоставане с ресурси и подкрепа.

Когато терапевтирате някой с когнитивно забавяне, важно е да запомните, че трябва да се вземат предвид нуждите на всеки човек. Редовното наблюдение, текущата оценка и корекциите на плана за терапия, ако е необходимо, са от съществено значение за оптимални резултати.

Нарушения в развитието според DSM-5

Нарушения в развитието според DSM-5

DSM-5 описва нарушението в развитието (НР) като широка категория, която обхваща различни разстройства на неврологичното развитие. Нарушението в развитието се отнася до значителни увреждания във физическото, когнитивното, езиковото или социално-емоционалното функциониране, които възникват по време на периода на развитие.

DSM-5 очертава специфични критерии за диагностициране на нарушение в развитието, което включва дефицити или увреждания в множество области на функциониране. Тези области могат да включват интелектуално функциониране, адаптивно поведение, комуникационни умения, двигателни умения или социални взаимодействия.

За разлика от специфични нарушения като нарушение от аутистичния спектър (НАС) или интелектуалната недостатъчност (ИН), нарушението в развитието е по-широк термин, който обхваща различни състояния, които водят до значително глобално забавяне в развитието според DSM-5 или увреждания.

Някои примери за състояния, които попадат в категорията нарушение в развитието в DSM-5, включват:

 • Нарушение от аутистичния спектър (НАС) – НАС е нарушение на неврологичното развитие, характеризиращо се с дефицити в социалната комуникация и взаимодействие, заедно с ограничени и повтарящи се модели на поведение. НАС попада в категорията нарушение в развитието, тъй като включва увреждания в множество области на функциониране.
 • Интелектуална недостатъчност (ИН) – ИН се характеризира със значителни ограничения в интелектуалното функциониране и адаптивното поведение. Счита се за нарушение на интелектуалното развитие в DSM-5, тъй като засяга множество аспекти от функционирането на човека и обикновено възниква по време на периода на развитие.
 • Нарушения на комуникацията – Нарушенията на комуникацията, като говорни и езикови увреждания, могат да бъдат класифицирани като нарушения в развитието, ако водят до значително забавяне или увреждане на комуникационните умения. Тези нарушения могат да повлияят на способността на човек ефективно да предава мислите си и да разбира другите.
 • Двигателни нарушения – Двигателните нарушения, като нарушение на координацията на развитието или стереотипно разстройство на движението, също могат да се считат за увреждания в развитието, ако водят до значителни увреждания в двигателните умения. Тези нарушения могат да повлияят на способността на човек да извършва координирани движения или да контролира ефективно тялото си.
 • Специфични нарушения на ученето – Нарушенията на ученето като дислексия или дискалкулия могат да се считат за нарушение в развитието, ако значително влошават академичните постижения. Тези нарушения могат да засегнат четенето, писането, математиката или други специфични области на обучение.

Необходима е пълна оценка на интелектуалното, адаптивното и социално-емоционалното функциониране, за да се диагностицира и терапевтира нарушението в развитието. Подходите за терапия могат да включват комбинация от интервенции, включително специално образование, терапия и услуги за подкрепа, съобразени със специфичните нужди.

Хората с нарушение в развитието се нуждаят от ранно откриване и терапия, за да се подобри тяхното развитие и цялостно качество на живот. Подкрепата от семейството, преподавателите, здравните специалисти и общността играе жизненоважна роля за улесняване на растежа и развитието на хората с нарушение в развитието.

Терминът „нарушение в развитието“ има правни и социални последици извън обхвата на DSM-5.

За консултации и терапия можете да се свържете с мен тук.

Categories:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

You cannot copy content of this page

Обади се!